• Klantenservice +31 (0) 24 684 8080
  • Maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur

Leveringsvoorwaarden en betalingscondities

The Sensible Shoe Company
Verkooporganisatie Nederland
Geldig vanaf 1 Januari 2019 

1. Bij een eerste opdracht geldt de opdracht als aangenomen, wanneer die door ons niet binnen 20 dagen uitdrukkelijk wordt geweigerd; bij volgende opdrachten geldt een termijn van 10 dagen.

2.1 Levering vindt af fabriek plaats voor risico van de koper franco op de voor ons gunstigste wijze van verzending (vrachtgoed, per post, expediteur of pakketpost).
2.2 Meerkosten voor bijzondere wensen van de koper (bijvoorbeeld verzending per koerier of express, het prijzen van de goederen, extra werkzaamheden) zijn voor rekening van de koper.

3. Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle zendingen met een goederenwaarde van meer dan € 250,– in Nederland franco huis van wederpartij, op voor de verkoper goedkoopste wijze van verzending. De administratie- en verzendkosten voor zendingen met een goederenwaarde onder de eerste zin genoemde bedrag worden door verkoper bij wederpartij in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van verkoper verlaten.

4.1 De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat ze zijn betaald en totdat alle vorderingen die uit de relatie met de koper zijn ontstaan en nog ontstaan, zijn voldaan. De koper kan de goederen echter in het kader van een behoorlijke bedrijfsvoering verkopen of verder verwerken.
4.2 Verpanding of overdracht van zekerheden ten gunste van derden is zonder onze toestemming niet toegestaan. De koper is verplicht om ons onverwijld op de hoogte te brengen van elke executie die goederen betreft die ons eigendom zijn. Het trekken en goedkeuren van het saldo tasten het eigendomsvoorbehoud niet aan.

5.1 Overmacht of maatregelen van overheidswege geven zowel de verkoper als de koper het recht om de leverings- en afnametermijn voor de duur van de belemmering te verlengen, echter maximaal voor de duur van drie weken met uitsluiting van recht op schadevergoeding. Na afloop van deze termijn heeft zowel de koper als de verkoper het recht de overeenkomst te annuleren. Hetzelfde geldt voor arbeidsconflicten (stakingen en uitsluitingen).
5.2 Vaste transacties zijn bij een eerste opdracht uitgesloten. Bij leveringsopdrachten zijn de overeengekomen levertermijnen globaal en vrijblijvend. Elke deellevering wordt met betrekking tot de betaling als een transactie op zich beschouwd.

6.1 Eventuele reclames worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij hem –rechtstreeks – binnen veertien dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en met vermelding van zijn pakbon/afleveringsbon en/of factuurnummer.
6.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen
6.3 Indien de wederpartij binnen acht dagen na ontvangst van de goederen nog geen factuur heeft ontvangen , dient hij dit terstond te melden aan de verkoper.
6.4 Na het verstrijken van de in lid 1 en 2 genoemde termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door verkoper in behandeling genomen
6.5 In behandeling worden slechts genomen reclames van goederen die zijn geleverd aan de wederpartij.
6.6 Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken (verborgen gebreken), dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen veertien dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan zes maanden na factuurdatum.
6.7 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft.
6.8 Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de wederpartij of een derde iets heeft veranderd of gerepareerd, behoudens het geval dit met voorkennis en toestemming van verkoper geschiedt
6.9 De kwaliteit van de zaken en daarin verwerkte materialen dient te worden beoordeeld aan de hand van voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken zaken/materialen gelden. Geringe, gebruikelijke, in handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.
6.10 Bij tijdig ingediende reclames zal wederpartij de verkoper in de gelegenheid moeten stellen, indien de verkoper dit wenselijk acht, de reclame te controleren, bij gebreke waarvan hij niet voor behandeling in aanmerking komt.
6.11 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de verkoper, behoudens de mogelijkheid tot opschorting van de betaling voor het deel waar de klacht betrekking op heeft, zolang de verkoper niet aan zijn leveringsplicht heeft voldaan
6.12 De kosten van retourzendingen komen ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.
6.13 Retourzendingen worden alleen in behandeling genomen mits deze schoon worden ontvangen.

7.1 De facturen worden op de dag van verzending respectievelijk afname van de goederen opgemaakt; bij voortijdige levering geldt de overeengekomen levertermijn als dag van opmaak van de factuur.
7.2 Een open betalingstermijn mag 60 dagen na de factuurdatum niet overschrijden. Voor alle leveringen moet bij overschrijding van de betalingstermijn of bij niet-nakoming van de betalingstermijn van de overeengekomen vooruitbetaling een rente van 2% boven de dan geldende discontovoet van de Nederlandsche Bank worden betaald.
7.3 Bij contante betaling in harde valuta op de factuurdatum wordt bij betaling binnen 8 dagen een korting van 3% verleend of 30 dagen netto.
7.4 Daarbij kunnen de rekeningen van de 1ste tot de 10de, van de 11de tot de 20ste en van de 21ste tot het einde van elke maand telkens op de laatste dag van deze periode worden opgeteld.
7.5 De contractpartners kunnen één of meerdere van de genoemde betalingstermijnen overeenkomen.
7.6 Bij niet of niet tijdige betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is de wederpartij, buiten de koopprijs en rente, de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten van 15% van het bedrag van de achterstallige betaling, met een minimum van 50 Euro, die door niet- betaling of niet nakoming zijn veroorzaakt, aan verkoper verschuldigd.
7.7 Verkoper is ten alle tijden gerechtigd de vorderingen op de wederpartij te verrekenen met hetgeen aan de wederpartij verschuldigd is, mits is voldaan aan de wettelijke eisen van compensatie.

8. De dag van betaling is de dag waarop de koper kan aantonen dat hij de betaling heeft verstuurd.

9. Loopt de koper met een vervallen rekening achterstand op, of treedt in zijn vermogenspositie een aanzienlijke verslechtering op, dan hebben wij het recht om de overeenkomst voor het nog niet geleverde deel te ontbinden of om voor de verdere leveringen contante betaling of waarborg van de goederen te eisen, zonder dat daaraan voorafgaand een uiterste termijn moet worden gesteld.

10. Vestigingsplaats en de bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit het leveringscontract is Nijmegen, Nederland.

11.1 Schoenen van The Sensible Shoe Company zijn merkartikelen die wij niet via zogenaamde discountzaken en soortgelijke bedrijven willen laten verkopen. De levering aan onze klanten in de schoenenzaken geschiedt derhalve onder de voorwaarde dat onze goederen in uw speciaalzaken worden verkocht en niet aan wederverkopers worden doorgegeven. De levering aan de groothandel geschiedt onder de voorwaarde dat de goederen alleen aan de speciaalzaken in de detailhandel worden doorverkocht.
11.2 Al onze modellen zijn wettelijk geregistreerd en beschermd.

12. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van De Vereniging Van Groothandelaren, Importeurs, Exporteurs En Agenten In Schoeisel, afgekort VIMAGRO, gevestigd te Utrecht, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 9 oktober 1992 onder nummer 251/92, gewijzigd en opnieuw gedeponeerd op 27 maart 2001 onder nummer 55/2001, zijn geldig. Voor onze overige handelsvoorwaarden verwijzen wij naar de VIMAGRO-voorwaarden.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt, gaan we ervan uit dat u akkoord bent. cookiebeleid.